חו​​זים ומסמכים

מסמכים​ מאושרים ע"י חברת הבקרה י.ת.ב - להתרשמות בלבד

חוזה מכר ונספחים >

מפרט מכר >

הערות למפרט המכר >

​יפוי כוח נוטריוני >

ג4 מלאי הדירות (המחירים אינם כוללים הצמדה למדד) >​​

תמהיל דירות

ג4 מלאי דירות - מתחם ד (המחירים אינם כוללים הצמדה למדד) >

ג4 מלאי דירות - מתחם ה (המחירים אינם כוללים הצמדה למדד)​ >​​​​​ 

חלופות מסלול תשלומים לבחירה

לוח תשלומים בפריסה מותנית >​​

לוח תשלומים בפריסה לא מותנית >​​

מידע מבנקים למשכנתאות

בנק לאומי לישראל בע"מ – בטלפון 3200*

בנק דיסקונט לישראל בע"מ – לחצו כ​אן​ >​​​​

* המידע מהבנקים למשכנתאות מובא לנוחיותכם בלבד. קבלת המימון כפופה לשיקול דעת הבנק. אין באמור לחייב את החברה.

** לחברה אין כל אחריות ו/או מחויבות לבנק זה או אחר, והרוכשים זכאים להתקשר עם כל גורם על פי שיקולם הבלעדי.​

בחירת דירה

טופס בחירת ד​ירה עם מסלול תשלומים לא מותנה בהיתר בנייה >​​​​​

טופס בחירת דירה עם מסלול תשלומים מותנה בהיתר בנייה >​

​חוזה מכר ונספחיו

חוזה מכר דירת מחיר למשתכן >

נספח א - מבוא למפרט >

נספחי ב - תנאי התשלום (למסלול מותנה בהיתר בנייה ומסלול שאינו מותנה בהיתר בנייה) >

נספח ג - נספח רוכשים בנק לאומי מתחם ד >

נספח ג'1 בנק לאומי - בדבר בטוחות >

נספח ג - נספח רוכשים בנק דיסקונט מתחם ה >

נספח ג'1 בנק דיסקונט – בדבר בטוחות >​

נספח ד - יפוי כוח לפי סעיף 91 >

נספח ה - בוטל >

נספח ו - תצהיר היעדר יחסים מיוחדים >

נספח ז - תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים >

נספח ח - ​שינוי במחיר בהתאם להיתר >

נספח ח1 - תנאי מתלה חזקה בקרקע והיתר בנייה >

נספח ט - נספח זיכויים > 

נספח י - תוספת בעניין רישום בית משותף רב אגפי ואחזקתו ​>

נספח יא - כתב התחייבות בפרויקט של מחיר למשתכן >​

נספח יב - אישור פרטים לדיווח מקוון >​ ​

נספח אופרטיבי - בקשה לרישום הערת אזהרה >​​​

לחתימה לאחר קבלת היתר בנייה בפועל, ככל הצורך​​ - תוספת לחוזה מכר - התאמת שטח, מחיר, תוכנית ודיווח >

יפויי כוח

יפוי כוח רגיל לבחירת דירה ע"י בן זוג >

יפוי כוח נוטריוני לבחירת דירה ע"י צד שלישי >

תוכניות דירה

תוכניות דירה >

הערות לתוכנית המכר >

מפרט טכני - מהדורה לפני היתר​

מפרט מכר כללי​ >

מפרט מכר דירת 3 חדרים​ >

מפרט מכר דירת 4 חדרים >

מפרט מכר דירת 5 חדרים​ >​​​​

נספח ג' - זיכויים >​

הערות למפרט המכר >

מסמכים נוספים 

טופס 50 >

אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל – מתחם ד' >

אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל – מתחם ה'​ >