התייחסות החברה לשאלות זוכים

1. מה מיקומי ברשימת הזוכים?

 • החברה אינה מנהלת את רשימת הזוכים
 • לכל מידע בענין רשימת הזוכים, יש לפנות אל י.ת.ב. בע"מ (חברת הבקרה מטעם משרד הבינוי והשיכון)

2. כיצד ניתן לקבל מידע ממשרד הבינוי והשיכון ו/או י.ת.ב בע"מ?

 • ​למשרד הבינוי והשיכון יש אתר אינטרנט ובו מידע ואזור "פניות הציבור"
 • לי.ת.ב בע"מ מוקד מענה טלפוני בטלפון 09-8943095

3. מה צריכים הזוכים להביא עימם בהתייצבם למועד בחירת הדירה אליו זומנו?

 • העתק מודפס של הודעת זכיה מאת משרד הבינוי והשיכון​
 • תעודת זהות מקורית שלמה ומלאה כולל ספח (של כל אחד מיחידי הזוכה)
 • המחאה שלכם בסך 2,000 ש"ח (במילים: אלפיים ש"ח) לפקודת אפריקה ישראל מגורים בע"מ, אשר ישולמו כמקדמה על חשבון הדירה שתיבחר
 • כל מסמך הנוגע לזכאות הזוכים להקלות ו/או פטורים במס רכישה בגין הדירה, ע"פ כל דין, ככל וזכאים
 • רצוי מאוד להצטייד ברשימה של כמה שיותר דירות מועדפות, בהתאם למלאי הזמין, סמוך לפני שיגיע תורכם לביצוע הבחירה
 • ככל ומעוניינים בביצוע בחירת דירה באמצעות מיופה כוח – תשומת לבכם למסמכים וההנחיות בעניין זה באתר החברה

4. האם אפשר להגיע למעמד בחירת הדירה עם בן משפחה שיסייע בבחירת הדירה?

כן. זוכה רשאי להגיע עם מלווה נוסף למעמד בחירת הדירה.

5. מה ההבדל בין שני מסלולי התשלומים המוצעים?

כידוע, ישנם שני מסלולי תשלומים כלהלן:

 • האחד, מותנה בקבלת היתר בנייה (להלן: "המסלול המותנה")
 • השני, אינו מותנה בקבלת היתר בנייה (להלן: "המסלול שאינו מותנה")
 • ​הבדל עיקרי אחד (מתוך מס' הבדלים): במסלול המותנה רוכש הדירה משלם את ההון העצמי (המשתנה בהתאם לשווי הדירה - 10% בדירות ששווין אינו עולה על 1.8 מיליון ש"ח; 25% בדירות שווין מעל 1.8 מיליון ש"ח) לפני קבלת היתר הבנייה, וביצוע כל יתר התשלומים "מוקפא" עד קבלת היתר בניה. במסלול שאינו מותנה לעומת זאת, הרוכש משלם את כל התשלומים באופן רציף החל ממועד חתימת חוזה רכישת הדירה ואילך.
 • הבדל עיקרי נוסף (מתוך מס' הבדלים): במסלול התשלומים המותנה הרוכש זכאי להחזיק 5% מתמורת הדירה עד 7 ימים לפני מועד מסירת הדירה כהגדרתו בחוזה, בעוד שבמסלול שאינו מותנה הרוכש זכאי להחזיק 10% מתמורת הדירה עד 7 ימים לפני מועד המסירה כהגדרתו בחוזה.

6. מתי יימסרו הדירות לרוכשים?

 • ​נכון להיום, מועד אכלוס הדירה אינו ידוע
 • מועד האכלוס נגזר ממועד בו תקבל החברה החזקה במקרקעין וגם היתרי בנייה - במצטבר
 • *רשות לבצע חפירה ודיפון אינה מהווה קבלת חזקה במקרקעין והיתר חפירה ודיפון אינו מהווה היתר בנייה
 • 27 חודשים לאחר התקיים האמור במצטבר – תימסר הדירה
 • בהתאם לתנאי מכרז החל על הפרויקט דנן - מועד מסירת הדירה הנו לא יאוחר מסוף חודש יולי 2021

7. מתי יעלה טופס ג'4 ממודד?

 • החברה הקימה ממשק חדשני ונוח לשימוש הזוכים בו ניתן לראות את מלאי הדירות, ואת מחיר הדירה הממודד למדד תשומות הבנייה למגורים בגין חודש 10/17 (שפורסם ביום 17.11.15). יודגש, כי מחיר הדירה יעודכן בהתאם למדד תשומות הבנייה למגורים הידוע במועד חתימת חוזה מכר הדירה
 • לאור האמור, איננו רואים צורך להעלות טופס ג'4 ממודד

8. האם ניתן לקבל משכנתא לפני היתר בניה?

מבירורים שערכה החברה עם הבנקים המלווים עולה, כי לא תהא מניעה לקבל משכנתא לפני קבלת היתר בנייה, ובלבד שהתשלום יבוצע לפי שוברי ליווי פיננסי, והכל כמובן בהתאם לתנאי הבנקים ולהסכמים האישיים שיחתמו בין כל לקוח (ע"פ יכולתו) ובין הבנק.

* החברה אינה אחראית ואינה צד להתקשרות הרוכשים וכל בנק שהוא. קבלת המימון לשיקול דעת הבנק. אין באמור כדי לחייב את החברה.


 

 • האמור מובא לשם הנוחות בלבד והוא אינו ממצה בהכרח.
 • את החברה יחייב חוזה מכר דירה חתום בלבד.
 • השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד. יש לקרוא את האמור בלשון זכר כאילו נאמר גם בלשון נקבה.