תנאי שימוש באזור האישי באתר אפריקה ישראל מגורים


ברוך הבא לאזור האישי באתר של אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן - "החברה"), בכתובתו pz.afr​ica-israel​.com​ (להלן - "האתר"). החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש"). 
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש המפורטים להלן, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן - "המשתמש"). 
האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. 

1. כללי
1.1. האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, התכוונה החברה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. כמו כן המידע כולל שרטוטים, הדמיות ומצגות אשר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע וכן אינה מתחייבת כי השרטוטים, ההדמיות והמצגות המוצגות באתר תבואנה לכדי ביטוי בפועל כמות שהן. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על שרטוטים, הדמיות, מצגות, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים ו/או יישומו תלוי בצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
1.2. שרטוטים, הדמיות, מצגות, עיצוב או חזות של דירות ו/או מבני מגורים ו/או פיתוח סביבתי שלהם וכיוצא בזה, המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה ו/או הדמיה ו/או שרטוטים הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות בחוזי מכר הדירות של החברה, יגבר המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, לרבות בחוזי מכר הדירות.
1.3. במידה וגישה לתוכן מסוים באתר מותנית בהתקנת רכיבי חומרה או תוכנה (למשל, דפדפנים או תוספים לדפדפנים) באחריות ועל חשבון המשתמש להתקינם ולוודא כי רכיבי התוכנה מתאימים לשימושו. החברה אינה אחראית לכל טעות, אי התאמה ו/או פגם הנובעים מתוכנות או רכיבי חומרה אלה. 
1.4. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר ו/או את המידע שבאתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש. הנך מתבקש לשוב לעיין בתנאי השימוש מעת לעת ולהתעדכן בשינויים הללו. 
1.5. השימוש באתר אסור בתכלית האיסור, אם הוא קשור באחת מהמטרות ו/או באחד המעשים הבאים: (א) עריכה ו/או העלאת טקסטים ו/או תמונות המוגנים בזכויות יוצרים, ואשר אין לעושה בהם שימוש את האישורים המתאימים, וכן שימוש בחומרים המפרים זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צדדים שלישיים (לרבות פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות פרסום וכיוב'); (ב) מתן עדות או מתן בסיס לעבירה פלילית/אזרחית; (ג) הוצאת דיבה ו/או לשון הרע; (ד) הפצת חומרי תועבה, חומרים מפלים, אלימים, פוגעים ברגשות הציבור, פורנוגרפיה, גזענות ו/או חומרים הפוגעים בצנעת הפרט, או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; (ה) הפרת זכויות צד ג' הנתונות לו על פי דין ו/או הסכם; (ו) ביצוע/נקיטת פעולות האסורות ו/או שיש מניעה לעשותן על פי הסכם ו/או דין; (ז) הפרת סודיות ו/או פרסום מידע שניתן תחת יחסי אמון; (ח) הפצת חומרים אשר עולים כדי דיוור ישיר האסור על פי חוק ו/או שאינו עומד בתנאי החוק ו/או חומרים מטרידים מכל סוג שהוא אשר לא ניתנה על ידי נמעניהם הסכמה מפורשת מדעת לקבלתם; (ט) הפצת חומרים העשויים לגרום לנזק או פגיעה או הפסד לצד שלישי כלשהו.

2. קניין רוחני 
2.1. מובהר, כי כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות השירותים, תיאור השירותים וכד'), קוד המחשב של האתר, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או ה-  Domain ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו (לעיל ולהלן: "המידע"), הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לשירותים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
2.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב), בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש במפורש ובכתב.
2.3. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה איננה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
2.4. אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג  Crawlers Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד [אלא אם ניתן אישור מיוחד על כך בשירות שהוזמן.
2.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב. 
2.6. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.

3. סימני מסחר, מותגים
הסימנים המסחריים של החברה ו/או מי מטעמה וכל סימן מסחר אחר, בין אם נרשם כסימן מסחר ובין אם לא, בין אם מצוין בצדם הסימן Ò ובין אם לאו, הנם קניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, לרבות בסימני המסחר כאמור או מותגיה.

4. מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links) 
באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד, אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

5. חובות והצהרות המשתמש
עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש באתר מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:
5.1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;
5.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
5.3. משתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
5.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
5.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
5.6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
5.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה.
5.8. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
5.9. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
5.10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
5.11. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל מידע מטעה או שקרי. 
5.12. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנות מחשב או כל אמצעי אחר כל מנת לבצע סריקה ו/או העתקה ו/או חיפוש ו/או אחזור של תכנים מתוך האתר. 
5.13. המשתמש מתחייב שלא להתחזות ו/או להתחפש ו/או להזדהות בשמה של החברה ו/או כל אדם אחר בקשר עם השימוש באתר.
5.14. המשתמש מצהיר כי כל מידע אישי אשר נמסר ו/או יימסר על ידו בעתיד, ובפרט מידע אשר נמסר במסגרת ההרשמה ל"איזור האישי" ו/או ביצוע פעולות ב"איזור האישי" ו/או, נמסר מרצונו החופשי של המשתמש ותוך הסכמה מלאה וברורה מצדו וכי עצם מסירת המידע מהווה הסכמה לכך שהמידע יישמר במאגריה של החברה. 
5.15. מסירת המידע האישי לחברה באמצעות האתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תעשה שימוש מידע זה, בכפוף להוראות כל דין, בכדי לספק שירות למשתמש ולטפל בצרכיו. 
5.16. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שעצם השימוש ברשת האינטרנט על מנת לגשת למידע האישי שלו מהווה חשיפה לסכנות שונות אשר נובעות ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש מתחייב לשמור על הסיסמא ועל שאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות, לא לגלותם לאדם אחר ולא לאפשר לאדם אחר לעשות בהם שימוש, על מנת למנוע שימוש אסור בהם.
5.17. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.

6. העדר אחריות 
6.1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון והחברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר. 
6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6.3. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שיבוש ו/או טעות באתר והשימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
6.4. רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
6.5. החברה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות וכי יהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל החברה ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
6.6. למען הסר ספק יובהר, כי החברה לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי החברה ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.
6.7. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש ו/או תחשוד כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש  באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.
6.8. החברה ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
6.9. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו.
6.10. יובהר כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה, אם יועלה, לאתר על ידי מי מהמשתמשים בו. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להחליף אמירות נוספות הנוגעות לאחריות החברה בהקשרים ספציפיים והאמור בו מתווסף לכל אמירה אחרת המתייחסת לאחריות החברה. 

7. האזור האישי
7.1. משתמש אשר חתם עם החברה על חוזה מחייב לרכישת נכס מהחברה (להלן: "רוכש") יהיה רשאי להיכנס למדור ה"אזור האישי" באתר, בכפוף לרישום ראשוני והזנת קוד אישי, אשר יימסר למשתמש כאמור על ידי החברה (להלן: "האזור האישי").
7.2. מובהר, כי גישה או שימוש באזור האישי המוצע באתר מחייב זיהוי הרוכש כאמור, אמצעי הזיהוי של הרוכש הנם אישיים ועל הרוכש לשמור עליהם בסודיות ולא להעביר לאחר. במידה ואמצעי הזיהוי כאמור אבדו או שקיים חשש שגורם שלישי עושה שימוש באמצעי הזיהוי של הרוכש, מתחייב הרוכש לדווח על כך באופן מידי לחברה. 
7.3. באמצעות התחברות לאזור האישי, הרוכש יהא חשוף, בין היתר ומבלי לחייב את החברה, למידע אודות הנכס שרכש, מסמכים הנוגעים לרכישה כאמור, מידע פיננסי אודות תשלומים ששולמו ויתרה לתשלום, הודעות מאת החברה, אנשי קשר הרלוונטיים לנכס הנרכש, 
מובהר, כי החברה אינה מחויבת להעניק את שירות האזור האישי לרוכש, וכי תהא בכל רגע נתון רשאית להפסיק ו/או לשנות את השירות האמור מבלי למסור הודעה על כך מראש לרוכש.  
7.4. הרוכש יהא האחראי הבלעדי לכל הפעולות שיבצע באזור האישי תחת שם המשתמש שלו ובגין כל הפרת תנאי האתר או כל דין.​
7.5. החברה תהא רשאית לחסום את הגישה של רוכש לאזור האישי, לכל האזור או באופן חלקי, במקרה של חשש לעבירה על הוראות הדין ו/או חשש להפרת תנאי השימוש של תקנון זה ו/או הפרעה לפעילות התקינה של האתר.

8. הגנה על הפרטיות, סודיות פרטי המשתמש
8.1. החברה עושה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
8.2. ידוע למשתמש כי החברה מחזיקה במאגרי מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכי כל הפרטים שיימסרו על ידו יכול ויוזנו במאגרי מידע כאמור המוחזקים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה. 
8.3. ידוע למשתמש, כי מפעילת האתר עושה שימוש במידע שנמסר על ידו לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים (ובכלל זאת, דיוור ישיר) ו/או צרכים סטטיסטיים אחרים, והוא נותן בזה את הסכמתו המלאה ומדעת כי יישלחו לו דיוור ישיר ו/או הודעות פרסומת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) , תשמ"ב-1982 ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, דואר, הודעות SMS , חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב.
8.4. ידוע למשתמש, כי החברה עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, במלואו או בחלקו, לפרק זמן מוגבל או קבוע, וזאת בין בתמורה ובין שלא בתמורה, והכל בהתאם לשיקול דעתה, והוא נותן לחברה את הסכמתו המלאה ומדעת לכך, לאחר שנתן את דעתו לכך.
8.5. המשתמש מצהיר ומאשר כי הובהר לו והוא מבין שהחברה משתמשת בשירותים טכניים של צדדי ג' לצורך תחזוקת האתר השוטפת וביצוע הוראות תקנון זה, וכי במסגרת זאת ייתכן שלצדדי ג' כאמור תהייה גישה לנתונים של המשתמש.
8.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים לעיל ולהלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:
8.6.1. העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על-פי תנאי שימוש אלו.
8.6.2. אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.
8.6.3. אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
8.6.4. אם המשתמש הפר תנאי שימוש אלו באתר ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה.
8.6.5. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש  לצד שלישי.
8.6.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.
8.6.7. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן
8.6.8. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת מילוי טופס פרטי קשר, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
8.7. החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
8.8. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "Cookies" ("עוגיות") ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצרוף אבטחת מידע ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.
8.9. החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו באתר.

​​9. שונות
9.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
9.2. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
9.3. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
9.4. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
9.5. אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
9.6. כותרות הפרקים הינן לשם התמצאות המשתמש והן לא ישמשו לענייני פרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.