קרא עוד סגור

בחירת מתחם

​המחירים המפורטים הינם נומינליים מחושבים בהתאם למחיר הזכייה.
מחיר המכירה של הדירה יוצמד למדד הידוע ביום חתימת ההסכם כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום קבלת היתר הבניה, הכל בהתאם להוראות המכרז.
ההדמיה להמחשה בלבד